2016-10-04

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza w ramach 45. Warszawskiej Jesieni Poezji 2016

Księgarnia Cafe – Klub „Między Wierszami”

9 października 2016 r.

godz. 18.00

 1. Turniej odbędzie się w Księgarni Cafe-Club „Między Wierszami”, w Warszawie przy ul. Grochowskiej 288 w niedzielę 9 października.
 1. W czasie Turnieju każdy uczestnik prezentuje osobiście jeden nienagradzany wcześniej wiersz własnego autorstwa, niepublikowany do tej pory w czasopismach i wydawnictwach książkowych, a także w Internecie.
 1. Każdy startujący ma w trakcie Turnieju wydruk prezentowanego wiersza.
 1. Wiersz nie powinien przekraczać jednej strony papieru w formacie A4.
 1. Wiersze mogą dotyczyć dowolnej tematyki, muszą być napisane w języku polskim, co nie wyklucza używania powszechnie znanych zwrotów obcojęzycznych.
 1. W Turnieju mogą brać udział wszyscy poeci, którzy mają ukończone 16 lat.
 1. W Turnieju przyznane będą następujące nagrody: I nagroda – 500;00 zł II nagroda – .300,00 zł III nagroda – .200,00 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, ogólna suma nagród nie będzie zmniejszana.
 1. Sprawy nieujęte w regulaminie ostatecznie rozstrzyga jury Turnieju.
 1. Udział w Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także zgodę na publikację prezentowanych utworów na stronie internetowej ZLP oraz w ewentualnym wydawnictwie pokonkursowym.
 1. Wszyscy uczestnicy przybywają na Turniej na własny koszt.
 1. Organizatorzy, czyli Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich wyczulają szczególnie uwagę uczestników na problem plagiatów, przypominając, że korzystanie z cudzej własności intelektualnej jest przestępstwem.
 1. Organizatorzy zwracają uwagę, że na konkursie mogą pojawić się osoby z różnych pokoleń. Proszą zatem o powstrzymanie się od nadmiernego używania wulgaryzmów jako środków artystycznego wyrazu.
Kategoria: