2015-08-07

Polska Akademia Literatury

najwyższy organ opiniotwórczy w sprawach języka, literatury i kultury polskiej

Powołana przez Prezydenta RP i funkcjonująca przy Prezydencie RP na wniosek Związku Literatów Polskich na Kongresie Literatury Polskiej. Skierowanie zaproszenia do współpracy w tej sprawie do innych związków i stowarzyszeń pisarskich i wydawniczych oraz uniwersytetów.

Polska Akademia Literatury ma dwie misje:

 1. Czuwanie nad językiem polskim
 2. Mecenat

W szczególności rolą Akademii będzie:

Honorowanie i promowanie najwybitniejszych współczesnych utworów literatury polskiej. podnoszenie poziomu literatury polskiej, współdziałanie z rządem i instytucjami społecznymi i biznesowymi dla dobra literatury polskiej:

 1. promowanie wybitnej twórczości literackiej,
 2. promowanie działalności w dziedzinie opieki nad piśmiennictwem polskim,
 3. promowani pracy wydawniczej, organizacyjnej itp. w dziedzinie literatury pięknej,
 4. szerzenie zamiłowania do literatury polskiej,
 5. krzewienie czytelnictwa,
 6. przyczynianie się do wzrostu zainteresowania polską twórczością literacką.

Polska Akademia Literatury, na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP, powinna reaktywować dwie nagrody:

 1. Złoty i Srebrny Wawrzyn Akademicki
 2. Nagroda Młodych

Struktura może łączyć dwie koncepcje, Polskiej Akademii Literatury II Rzeczypospolitej i Akademii Francuskiej. Powinni to być wybitni pisarze, tłumacze, wydawcy, reprezentanci uniwersytetów i instytutów.

Wniosek w sprawie powołania Akademii powinien być złożony do Prezydenta RP po 6 września br., najlepiej wystąpić o spotkanie z Prezydentem przed 44. Warszawską Jesienią Poezji.

Pomysłodawca: Grzegorz Trochimczuk

Materiały pomocnicze

Polska Akademia Literatury – istniała w latach 19331939 jako instytucja życia literackiego II Rzeczypospolitej.

Powołana została rozporządzeniem Rady Ministrów RP. Zajmować się miała uhonorowaniem i promowaniem najwybitniejszych współczesnych utworów literatury polskiej. Zgodnie ze statutem miała za cel podniesienie poziomu literatury polskiej, współdziałając z rządem we wszystkich jego poczynaniach dla dobra kultury i sztuki polskiej. W założeniu miała być najwyższym organem opiniotwórczym w sprawach języka, literatury i kultury polskiej.

Przyznawała, w latach 1935-1939, dwa najwyższe odznaczenia: Złoty i Srebrny Wawrzyn Akademicki, za wkład w rozwój literatury polskiej. Ceniona była także Nagroda Młodych, będąca swoistym namaszczeniem wschodzących młodych talentów.

Jej struktura wzorowana była na podobnej Akademii Francuskiej. Liczyła 15 członków dożywotnich, z których 7 pierwszych wybierał minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 8 następnych wybierali już sami członkowie Akademii.

Jej protektorami i członkami honorowymi byli m.in. prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski.

Jej skład:

Skład jej zmienił się po śmierci Choynowskiego (1935) i Leśmiana (1937) i po wycofaniu się Rzymowskiego (1937) i Rostworowskiego (1937). Powołano wówczas nowych członków Akademii, odtąd w jej skład wchodzili:

Wawrzyn Akademicki

Wawrzyn Akademicki
Awers – rysunek
Awers – Złoty Wawrzyn Akademicki
Baretka
Ustanowiono 21 lutego 1934
Wielkość ø 38 mm
Wydano Złotych – 203

Dyplom przyznania dnia 5 listopada 1935 roku Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury Kornelowi Makuszyńskiemu

Wawrzyn Akademicki – polskie odznaczenie ustanowione w 1934 r., przyznawane corocznie osobom zasłużonym dla literatury na wniosek Polskiej Akademii Literatury w okresie II Rzeczypospolitej[1].

Ustanowienie odznaczenia

Odznaczenie zostało ustanowione Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lutego 1934 r[2].

Zasady nadawania

Wawrzyn był nadawany osobom, które zasłużyły się dla polskiej literatury przez:

 1. wybitną twórczość literacką,
 2. wybitną działalność w dziedzinie opieki nad piśmiennictwem polskim,
 3. wybitną pracę wydawniczą, organizacyjną itp. w dziedzinie literatury pięknej,
 4. szerzenie zamiłowania do literatury polskiej,
 5. krzewienie czytelnictwa,
 6. przyczynianie się do wzrostu zainteresowania polską twórczością literacką.

Odznaczenie nadawał Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na wniosek Polskiej Akademii Literatury.

Osoby odznaczone Wawrzynem otrzymywały – oprócz odznaki – dyplom stwierdzający nadanie odznaczenia z wyszczególnieniem nagrodzonych zasług.

Osoby odznaczone Wawrzynem pokrywały rzeczywiste koszty wykonania odznaczenia.

Odznaczenie było dwustopniowe:

 • I stopień – Złoty Wawrzyn Akademicki
 • II stopień – Srebrny Wawrzyn Akademicki

Opis odznaczenia

Odznaka złotego Wawrzynu, o średnicy 38 mm, składała się z sześciu złotych ramion złączonych ażurowymi polami; w środku na skrzyżowaniu ramion eliptyczne pole pokryte czerwoną emalią, na emalii znajdował się srebrny monogram „AL”, odwrotna strona była złota i gładka.

Odznaka srebrnego Wawrzynu, o średnicy 38 mm, składała się z sześciu srebrnych ramion złączonych ażurowymi polami; w środku na skrzyżowaniu ramion eliptyczne pole pokryte żółtą emalią, na emalii znajdował się srebrny monogram „AL”, odwrotna strona była srebrna i gładka.

Wstążka obu stopni Wawrzynów była zielona z białymi paskami. Miała szerokość 37 mm. Wawrzyn był przymocowany do wstążki za pomocą złotego lub srebrnego kółka.

Baretka miała analogiczny kolor i była taka sama dla obu stopni odznaczenia.