2024-02-16

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZLP prowadzi przegląd stanu członkowskiego w celu dokonania aktualizacji danych teleadresowych. Ta wiedza jest konieczna, pozwala bowiem na właściwą komunikację pomiędzy naszymi członkami i realizację potrzeb członków, które są w zasięgu możliwości naszego Związku. Jest nas w chwili obecnej w Oddziale 256 osób, z czego ok. 120 osób dysponuje adresem e-mail, co zdecydowanie ułatwia komunikację, lecz do pozostałych osób posiadamy kontakt telefoniczny i adresowy, a w niektórych przypadkach – wyłącznie adresowy. To oczywiście oznacza konieczność przeznaczania części naszych niezwykle skromnych środków finansowych na zakup kopert i znaczków pocztowych (od 3,60 zł wzwyż, czyli prawie jedna składka miesięczna).

Przede wszystkim dziękujemy osobom, które nie tylko formalnie należą do organizacji ale uczestniczą w organizowanych cyklicznie wydarzeniach (Środy Literackie, lekcje poetyckie, Warszawska Jesień Poezji), informują o swoich osiągnięciach literackich i wydanych książkach, a także potwierdzają swoją przynależność dokonując regularnie wpłat składek członkowskich na nasze konto. Jak dobrze wiecie, składki te od wielu lat nie uległy zmianie, nawet w obliczu dokuczliwej inflacji Zarząd Główny ZLP nie zdecydował o ich podwyższeniu. Przypomnę tylko, że jest to kwota 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie dla osób do 70 roku życia) lub tylko 5 zł miesięcznie (60 złotych rocznie). Oczywiście, fundusz powstały ze składek przeznaczonych na cele statutowe jest zatem bardzo mały, w ubiegłym roku (stosunkowo dobrym pod względem ściągalności składek) osiągnął ok. 8.000 zł (po odliczeniu 20 % odpisu na Zarząd Główny). Pragnę przypomnieć, że wybrany przez walne zgromadzenia zarząd pełni swoje funkcje na zasadzie wolontariatu (brak jakichkolwiek wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji i pracy organizacyjnej), co w oczywisty sposób utrudnia ciągłość funkcjonowania biura (skutkuje to niekiedy trudnościami komunikacyjnym). Ze względu na brak dostatecznych środków Zarząd nie zatrudnia żadnej osoby w sekretariacie. Będziemy natomiast zmuszeni zatrudnić osobę do spraw księgowości. Do koniecznych wydatków należy także zaliczyć opłaty za dostęp do serwera, zakup materiałów biurowych, tonerów itp.

Tego typu sytuacja ekonomiczna zmusza nas – co członkowie zarządu usilnie czynią – do występowania o środki z dotacji celowych. Jak wiadomo jest to źródło nieprzewidywalne. Mozę się udać, ale nie musi. Pieniądze pozyskanie wykorzystujemy na szeroko rozumiane upowszechnianie literatury i czytelnictw oraz promocję twórczości naszych członków. Oczywiście zawsze skrupulatnie musimy je rozliczyć zgodnie z zasadami przyjętymi w instytucjach dotujących. W chwili obecnej nie mamy podstaw do przypuszczenia, że jakiekolwiek środki na te cele zostaną nam przyznane na rok 2024.

Wysłaliśmy do Państwa imienne listy ukazujące, jak dalece wywiązujecie się Państwo ze statutowego obowiązku uiszczania składek członkowskich. Warto w tym miejscu przypomnieć zapisy Statutu: § 18. Członka Związku obowiązuje:

1/ przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Związku,

2/ opłacanie składek członkowskich i wpisowego.

Warto także przypomnieć dalszy zapis dot. członkostwa: § 19 2. Członek Związku może być skreślony z listy członków Związku przez Prezydium Zarządu Głównego:

1/ w razie nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres

jednego roku

 

Szanowni Państwo, są w naszej społeczności osoby, które zalegają od wielu lat z płatnościami, niekiedy wyrażają słowną dezaprobatę dla tego obowiązku. Ze smutkiem musimy zakomunikować, że w naszym oddziale znajduje się znaczna liczba osób unikająca płacenia składek. Informujemy, że idąc zgodnie z wytycznymi Prezydium Zarządu Głównego ZLP będziemy zmuszeni przedstawić wniosek o skreślenie z listy członków Związku te osoby, które nie uregulują swoich zobowiązań statutowych w zakresie składek do 31 marca 2024 r.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na nasz adres: biuro@zlpwarszawa.pl

Przypominamy również aktualny numer naszego konta bankowego: PKO Bank Polski S.A.

73 1020 5561 0000 3102 3118 4412

 

Koleżanki i Koledzy, Życzymy Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności i twórczego zapału. Prosimy o dzielenie się z nami swoimi sugestiami. Prosimy także o aktywne włączeni się do niektórych naszych akcji. A przede wszystkim o jak najliczniejsze uczestnictwo w imprezach organizowanych przez nas i dla nas w Domu Literatury.

Kategoria: