2023-07-22

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Od kilkunastu lat w naszym środowisku pisarskim dyskutowana jest (na forum zjazdów krajowych oraz oddziałów terenowych) potrzeba zmian w aktualnie obowiązującym Statucie ZLP (obowiązujący tekst znajduje się na naszej stronie internetowej).

Odpowiadając na te oczekiwania, Zarząd Główny ZLP powołał Komisję Statutową w składzie: Paweł Kuszczyński (przewodniczący), Wojciech Parzyński (członek), prof. Bogusław Wiłkomirski (członek).

W związku z tym członkowie Oddziału Warszawskiego ZLP mogą nadsyłać propozycje zmian statutowych w tabeli według poniższego wzoru:

Lp. Przepisy obowiązującego statutu
wymagające zmiany (rozdział,
paragraf, punkt)
Aktualnie obowiązujące
brzmienie przepisu
Propozycja zmiany
jego brzmienia
1 tekst tekst tekst
2 tekst tekst tekst

Zebrane, przeanalizowane i usystematyzowane propozycje, zostaną opracowanie przez Zarząd OW ZLP a następnie przekazane Komisji Statutowej do przygotowania projektu celem przedłożenia na najbliższym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej tabeli na adres elektroniczny: gtrochimczuk@zlpwarszawa.pl

w nieprzekraczalnym terminie 31 sierpnia 2023 roku.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zarząd OW ZLP

Kategoria: