2022-10-03

1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów – także osób będących członkami związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich).

2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich ani publikowane w książkach, internecie, e-bookach, czasopismach, gazetach.

3. Wiersze nie powinny przekraczać 30 wersów, tematyka utworów jest dowolna.

4. Każdy autor osobiście przedstawia na TJW swój wiersz napisany w języku polskim. Wydruk wiersza powinien być opatrzony własnym imieniem i nazwiskiem.

5. Wiersze ocenia jury powołane przez organizatora WJP 2022.

Skład jury: Jerzy Jankowski – przewodniczący, Zofia Mikuła, Grzegorz Trochimczuk.

6. Jury przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1000 zł.

I miejsce – 400zł; II miejsce – 300zł; III miejsce – 200zł; wyróżnienia – po 50zł

7. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

8. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi (np. wiek, dorobek literacki, publikacje, nagrody itp.)

9. Z turnieju zostanie sporządzony protokół, a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju, na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wpisanie się na listę udziału w Turnieju Jednego Wiersza – 50. WJP 2022.

10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga jury Turnieju.

11. Jury wyczula uczestników na problem plagiatów i przedstawiania wierszy obcego autorstwa. Jury przypomina, że jest to łamanie prawa autorskiego i grozi konsekwencjami prawnymi.

12. Turniej odbędzie się 15 października 2022 r. o godz. 17:00 w Domu Literatury, ul Krakowskie Przedmieście 87/ 89 ( I piętro, Aula )

Kategoria: