Darowizną na działalność statutową mogą wspomóc nas osoby fizyczne, firmy i instytucje. Ważnym aspektem jest wspieranie działań podejmowanych na rzecz literatury (§ 10. punktu I Statutu ZLP*). Dlatego też prosimy zainteresowanych o dokonanie dowolnej wpłaty lub przelewu bankowego celem wzmocnienia naszej aktywności.

*§ 10. punktu I Statutu Związku Literatów Polskich:

Związek wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:

1/ wspomaganie działalności poszczególnych środowisk drogą powoływania przy zarządach Oddziałów, kół i klubów literackich,

2/ prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej oraz powoływanie fundacji,

3/ wydawanie zewnętrznych periodycznych i nieperiodycznych publikacji ZLP,

4/ prowadzenie własnych domów pracy twórczej i bibliotek,

5/ organizowanie spotkań, dyskusji i sympozjów literackich,

6/ organizowanie współpracy z instytucjami artystycznymi, naukowymi i oświatowymi,

7/ podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych Związku.

DANE DO WPŁATY:

Związek Literatów Polskich Oddział w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa

PKO Bank Polski S.A.
73 1020 5561 0000 3102 3118 4412

Załącznik: Informacja na temat darowizn 

Co to jest darowizna dla stowarzyszenia, fundacji?

Darowizna to przekazanie swojej własności innej osobie (prywatnej lub prawnej, np. organizacji pozarządowej), bez oczekiwania czegoś w zamian. Formalnie darowizna została opisana w Kodeksie cywilnym (art. 888) jako „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

Kto może dać organizacji pozarządowej darowiznę?

Darczyńcy – osoby prywatne (fizyczne), to wszyscy ludzie w otoczeniu organizacji (bliższym lub dalszym), którzy mogą wesprzeć ją wpłatami jednorazowymi lub regularnymi (cyklicznymi), czyli co miesiąc. 

Darczyńcy – osoby prawne, to najczęściej firmy, spółki, które są zainteresowane i gotowe do podjęcia działań wspierających stowarzyszenie/fundację z różnych powodów. Np. tradycja firmy, podniesienie jej prestiżu, chęć pomocy po jakimś tragicznym wydarzeniu, np. w społeczności lokalnej, czy też regularnie działania mające na celu rozwiązania dla społeczności lokalnej. Warto szukać takich firm w otoczeniu organizacji, dzięki temu jest większa szansa na angażującą relację.

Jakie warunki musi spełnić darowizna, aby darczyńca ją odliczył?

W rozliczeniu podatkowym mogą znaleźć się tylko darowizny przekazane organizacji w roku, którego dotyczy rozliczenie. Czyli rozliczając się w 2024 r., z podatków za 2023 rok, warto uwzględnić darowizny przekazane w 2023 r.

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9), dotyczące osób zarówno prywatnych, jak i prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, określają możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego. Zgodnie z nim można odliczyć darowizny:

 • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):
  • organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 • przekazane na cele kultu religijnego.

Darowizna dla organizacji pozarządowej (społecznej):

 1. Może ją przekazać zarówno osoba prywatna (fizyczna), jak i osoba prawna (np. spółka, inne stowarzyszenie, fundacja).
 2. Darowizna może być finansowa (pieniężna) lub rzeczowa.
 3. Darowiznę można przekazać na cele pożytku publicznego (zostały one określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zgodne z celami statutowymi danej fundacji, stowarzyszenia lub na cele religijne.

Jakie są możliwe rodzaje darowizn dla organizacji pozarządowych?

Darowizna dla stowarzyszenia, fundacji może być rzeczowa (przedmioty, które należą do darczyńcy) lub finansowa (wpłata na konto bankowe lub w gotówce).

 • Darowizny finansowe – to pieniądze, które dostaje organizacja od darczyńców w formie wpłat na konto bankowe lub w gotówce.
  Jeżeli  darczyńca chce przekazać organizacji pieniądze w gotówce, to może to zrobić, dla organizacji nadal będą one darowizną, ale darczyńca nie będzie mógł ich odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Ważne!

Tylko wpłata darowizny na konto bankowe, jeżeli darowizna spełniła inne ustawowe warunki, daje darczyńcy możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego.

Darowizny rzeczowe – to rzeczy, przedmioty, „dary rzeczowe”, które dostaje organizacja od darczyńców.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Preferowaną formą rozliczenia podatkowego jest elektroniczny Twój e-PIT. Poza rozliczeniem przez internet nadal można wysyłać PIT-y, jak w latach ubiegłych (np. wypełnioną deklarację wysyłamy pocztą do urzędu skarbowego). Nie ma znaczenia, jaką formę rozliczenia wybierzesz jako podatnik: internetową czy tradycyjną – w obu przypadkach możesz odliczyć darowiznę.

Jeden darczyńca może obdarować wiele organizacji, dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i firm.

źródło: NGO.PLdarowizny.ngo.pl