2015-10-19

INFORMACJA

ZARZĄDU I DYREKTORA

FUNDACJI DOMU LITERATURY I DOMÓW PRACY TWÓRCZEJ

NA TEMAT

LIKWIDACJI DOMU PRACY TWÓRCZEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W OBORACH K. KONSTANCINA

23 lipca 2015 Zarząd Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej podjął uchwałę, w której, działając na podstawie §17 Statutu FDLiDPT, postanowił zwrócić się do Zgromadzenia Fundatorów FDLiDPT o wyrażenie zgody na wypowiedzenie Umowy o administrowanie nieruchomością zawartej 1 lipca 2002 przez FDLiDPT z Ministerstwem Kultury, z zachowaniem 4-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 30 listopada 2015 – zgodnie z § 9 tejże umowy. Zgromadzenie Fundatorów FDLiDPT na mocy uchwały z 24 lipca 2015 wyraziło zgodę. W związku z tym 31 lipca 2015 wystosowane zostało pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej wypowiedziała ww. umowę ze skutkiem rozwiązującym na dzień 30 listopada 2015.

Powyższa decyzja Zarządu FDLiDPT podyktowana była następującymi przesłankami:

  1. Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej na mocy wspomnianej wyżej Umowy o administrowanie nieruchomością, zawartej 1 lipca 2002 z Ministerstwem Kultury, była jedynie administratorem nieruchomości w Oborach, wykonując swe obowiązki w imieniu i na rzecz Ministerstwa Kultury, nie zaś jej posiadaczem.
  2. Od 1999 r. p. Teresa Potulicka-Łatyńska prowadziła działania na drodze administracyjnej i sądowej mające na celu reprywatyzację nieruchomości, na której terenie znajduje się Dom Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa.
  3. 23 czerwca 2015 wpłynęło do FDLiDPT zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia VI Wydział Cywilny o rozprawie wyznaczonej na 29 lipca 2015 w sprawie wniosku p. Teresy Potulickiej-Łatyńskiej z udziałem FDLiDPT o zawezwanie do próby ugodowej. Przedmiotem ugody miało być zadośćuczynienie przez FDLiDPT na rzecz wnioskodawczyni z tytułu za bezumowne korzystanie

2

w okresie od 20 maja 2005 do 20 maja 2015 z nieruchomości do niej należącej (tj. nieruchomości pałacowo-parkowej o pow. 9,90 ha położonej we wsi Obory). W opinii pełnomocnika p. Potulickiej-Łatyńskiej Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, działając na podstawie umowy o administrowanie nieruchomością, zawartej w 2002 z Ministerstwem Kultury, była posiadaczem zależnym, faktycznie władającym nieruchomością (samoistnym posiadaczem był skarb państwa). Roszczenie wnioskodawczyni zostało określone na kwotę 19 200 000 zł. Uiszczenie przez FDLiDPT tej kwoty na rzecz p. Teresy Potulickiej-Łatyńskiej spowodowałoby odstąpienie wnioskodawczyni od dalszych roszczeń.

  1. 3 lipca 2015 odbyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym rozprawa dot. skarg kasacyjnych, które wniosła p. Potulicka-Łatyńska oraz skarb państwa (MKiDN). Decyzją sądu utrzymany został wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na mocy którego kompleks pałacowo-parkowy jest własnością p. Potulickiej-Łatyńskiej, zaś pozostała część majątku („gospodarstwo rolne”) – własnością skarbu państwa. Wyrok NSA jest prawomocny.
  2. 29 lipca 2015 odbyła się rozprawa ugodowa, o której mowa wyżej – w punkcie 3. Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej nie wyraziła zgody na ugodę wobec bezzasadności roszczeń oraz braku legitymacji Fundacji w tej sprawie z uwagi na pełnioną przez Fundację funkcję administratora nieruchomości w Oborach wykonywaną w imieniu i na rzecz Ministerstwa Kultury, nie zaś jej posiadacza.

W świetle przedstawionych wyżej faktów (prawomocny wyrok NSA) oraz z uwagi na to, że pozostawanie w Oborach po wyroku NSA naraża Fundację Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej na zarzut działania w złej wierze, a także kierując się względami ekonomicznymi (późna jesień jest optymalnym momentem likwidacji Domu Pracy Twórczej w Oborach, ponieważ w miesiącach zimowych przynosi on straty i likwidacja w zimie lub wczesną wiosną oznaczałaby znaczące zwiększenie kosztów likwidacji), Zarząd i Rada Fundatorów FDLiDPT podjęły decyzję o likwidacji Domu Pracy Twórczej w Oborach ze skutkiem na dzień 30 listopada 2015. 3

Zarząd FDLiDPT zobowiązał Dyrektora Fundacji do przeprowadzenia likwidacji Domu Pracy Twórczej w Oborach z zachowaniem standardów najwyższej staranności i pełnym respektowaniem przepisów prawa.

Zarząd i Dyrektor FDLiDPT są w stałym kontakcie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, choć w chwili obecnej nie wiadomo jeszcze, kto ostatecznie przejmie od FDLiDPT nieruchomość w Oborach, ponieważ MKiDN wystąpiło w 2014 roku z wnioskiem do Starosty Piaseczyńskiego o wygaszenie trwałego zarządu, który MKiDN sprawuje w stosunku do nieruchomości w Oborach w imieniu Skarbu Państwa.

Umowy o pracę zawarte przez FDLiDPT z pracownikami DPT w Oborach zostaną rozwiązane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyposażenie DPT w Oborach zostało zinwentaryzowane i zostanie w części sprzedane. Wartościowe meble i inne elementy stanowiące wyposażenie pałacu w Oborach zostaną przewiezione do pozostałych placówek (tj. do Domu Literatury w Warszawie oraz do Domu Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem), a także przechowane w magazynie.

Mając świadomość tego, jak ważną rolę w historii współczesnej polskiej literatury i kultury pełnił Dom Pracy Twórczej w Oborach, Zarząd i Dyrektor FDLiDPT podejmą działania mające na celu upamiętnienie tego faktu trwałymi inicjatywami.

Warszawa, 19 października 2015

Bogdan Baran Adam Pomorski Andrzej Żor

Prezes FDLiDPT Wiceprezes FDLiDPT Wiceprezes FDLiDPT

Anna Hejman

Dyrektor FDLiDPT

Kategoria: