2015-08-18

Zasady uczestnictwa:

  1. W czasie Turnieju każdy uczestnik prezentuje osobiście jeden nienagradzany wcześniej wiersz swojego autorstwa, niepublikowany do tej pory w czasopismach i wydawnictwach książkowych (Internetu nie traktujemy jako publikację).

 2. .Każdy startujący ma w trakcie Turnieju wydruk prezentowanego wiersza.

 3. Wiersz nie może przekraczać 30 wersów.

 4. .Wiersze mogą dotyczyć dowolnej tematyki, muszą być napisane w języku polskim, co nie wyklucza używania powszechnie znanych zwrotów obcojęzycznych.

5. Jury Turnieju stanowią:

– Jerzy Jankowski – przewodniczący

– Marta Berowska

– Anna Czachorowska

 6. W Turnieju mogą brać udział tylko poeci niezrzeszeni w ZLP i SPP, muszą być powyżej 16 roku życia.

 7. Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:

     – kategoria otwarta dla wszystkich

     – kategoria przed debiutem książkowym

 8. W kategorii „otwartej” przyznane będą następujące nagrody: I nagroda – 400zł; II nagroda – 300zł; III nagroda – 200zł; ewentualne wyróżnienia – po 100zł.

     W kategorii „przed debiutem” przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 200zł, uczestnicy tej kategorii biorą jednocześnie udział i w Otwartym Turnieju.

     Specjalną nagrodę w wysokości 100zł jury przyzna za wiersz patriotyczny.

9. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

10. Sprawy nieujęte w regulaminie ostatecznie rozstrzyga jury Turnieju.

11. Udział w Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Kategoria: